Loading…

قطعه سبد (توری فلزی)

انواع توری فلزی

لطفا مکان نما را روی تصویر قرار دهید.

قطعه ونتوری (شیپوری)

انواع ونتوری

لطفا مکان نما را روی تصویر قرار دهید.

قطعه آستین الک

انواع آستین الک

لطفا مکان نما را روی تصویر قرار دهید.